Plean Fillte chun Scoile - Return to School Plan

Foilsíodh an plean seo mar litir ar 19 Lúnasa a seoladh chuig chuile tuiste sa scoil. Is féidir an litir úd íoslódáil anseo, nó tá na mórphointí ar fad le léamh thíos.

 1. Tá léarscáil shuíomh na scoile le feiceáil anseo. Tá sé seo foilsithe sa Dialann Obair Bhaile nua freisin.
 2. Níl cead a thuilleadh ag tuistí ar shuíomh na scoile ar maidin, ach amháin tuistí na naíonáin.
 3. Caithfidh cuairteoirí scoile clárú san oifig nua agus níl cead teacht ar shuíomh na scoile gan coinne a eagrú roimh ré.
 4. Beidh gach rang ina bholgáin ranga féin. Déanfar gach iarracht gan bolgáin a mheascadh i rith an lae, ach amháin amuigh faoin aer ar an gclós.
 5. Beidh na sosanna scartha as seo amach ionas nach mbeidh ach leath na scoile amuigh ar na clóis le chéile.
 6. Cuirfear béim ar leith ar shláinteachas pearsanta na ndaltaí agus beidh orthu lámha a ghlanadh/díghalrú gach uair a fhágann siad an rang, gach uair a fhilleann siad ón gclós, roimh ithe agus i ndiaidh leithris a úsáid.
 7. Beidh TPC ar fáil don fhoireann agus beidh cead ag daltaí é a chaitheamh más mian le tuistí é sin.
 8. Leanfar le ceachtanna chorpoideachais ach é a bheith déanta sna bolgáin ranga. Tá snámh curtha ar athló go dtí go bhfaightear breis treorach ar conas na daltaí a sheoladh go sábháilte chun linne agus ar ais, gan na bolgáin ranga a shárú.
 9. Níl cead ag tuistí ar an suíomh ag am scor ach amháin na naíonáin ag 1:55pm agus Rang 1 & Rang 2 ar 2:55pm. Caithfidh daltaí Rang 3-Rang 6 an scoil a fhágáil iad féin, ach seolfaidh na múinteoirí ranga chomh fada leis an ngeata iad.
 10. Ní bheidh aon Obair Bhaile scríofa i Mí Meán Fómhair agus fanfaidh na cásanna pinn luaidhe ar scoil gach lá.
 11. Beidh polasaí deasc-glan curtha i bhfeidhm i ngach seomra sa scoil chun an glanadh laethúil a éascú.
 12. Tá na ranganna iarscoile go léir curtha ar ceal go dtí ar a laghad an briseadh meán-téarma, cé go leanfar leis an gclár Kids Inc.

Déanfar athbhreithniú rialta ar an méid seo agus má tá gá athruithe a dhéanamh ar an méid thuas, déanfar sin.

This plan was published on the 19th August in the form of a letter to all parents in the school. That letter can be downloaded here, or the main points can be read below.

 1. A map of the school site is published here. It is also published in the new Dialann Obair Bhaile.
 2. Parents are no longer allowed on school grounds in the mornings, except parents of naíonáin.
 3. All visitors to the school must register in the new oifig and nobody is allowed on the school grounds except by prior appointment.
 4. Each class will constitute its own class bubble. Every effort will be made to prevent mixing of different classes during the day, except outside in the open air on the clós.
 5. The breaktimes will be staggered such that only half the school will be out on the yards at any one time.
 6. A particular emphasis will be placed on pupil's personal hygiene and they will have to wash/sanitise their hands every time they leave the class, everytime they return from the clós, before eating and after using the toilet.
 7. PPE will be made available for staff and pupils may use PPE if parents want them to.
 8. PE classes will proceed as usual, except that everything will be done within class bubbles. Swimming has been put off until we get further guidance as to how to get children safely to and from the pool without compromising the class bubbles.
 9. Parents will not be allowed onto school grounds at collection time except for the naíonáín at 1:55pm and Rang 1-Rang 2 at 2:55pm. The pupils in Rang 3-Rang 6 must leave the school themselves, but the class teacher will bring them as far as the school gate.
 10. There will be no written homework in September and the pencil cases will stay in the school every day.
 11. A clean-desks policy will be implemented throughout the school to facilitate the daily cleaning of the classrooms and offices.
 12. All afterschool classes will be put off until at least after the mid-term break, though the Kids Inc service will continue as before.

The above will be kept under constant review and if it is necessary to make any changes, we will do so.

No events found
04-Meith-2024
Rinne Bord Bainsitíochta na scoile athbhreithniú ag an gcruinniú ar 29 Bealtaine ar Pholasaí Frithbulaíochta agus ar Chód Iompraíochta na scoile agus tá na leaganacha reatha le feiceáil anois ar shuíomh na scoile ...
17-Bealt-2024
Tá an tír uilig ag ceiliúradh Seachtain na Rothar agus rinne muidne an tseachtain a cheiliúradh sa Ghaelscoil le M.Emma agus M.Daniella a tháinig chugainn le rothair agus cluichí agus gníomhaíochta le déanamh le na daltaí ar an gCéadaoin.
14-Már-2024
Bhí bliain thar a bheith rathúil againn sa Féile Ceoil agus ghlac gach uile rang páirt i gcomórtais ranga agus dar ndóigh ghlac an-chuid dár ndaltaí páirt sna comórtais aonair chomh maith ...
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelscoil an Inbhir Mhóir,
Bóthar Emoclew,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin,
Eire

0402 39199


Suíomh / Location
© 2024 Gaelscoil an Inbhir Mhóir